1. فرم مجوز دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی

  دانشجویان عزیز می بایست جهت اخذ مجوز دفاع از پایان نامه فرم زیر را تکمیل و آن را ارسال نمایند.

 2. شماره دانشجویی : (الزامی)

  Please type your full name.
 3. نام و نام خانوادگی دانشجو : (الزامی)

  Please type your full name.
 4. عنوان پایان نامه : (الزامی)

  Please type your full name.
 5. رشته تحصیلی : (الزامی)

  Please tell us how big is your company.
 6. استاد راهنما : (الزامی)

  Please tell us how big is your company.
 7. استاد مشاور : (الزامی)

  Please tell us how big is your company.
 8. آدرس پست الکترونیکی : (الزامی)

  Invalid email address.
 9. فایل پیشنهاده (پروپوزال) : (اجباری)

  ورودی نامعتبر است
 10. فایل نهایی پایان نامه : (اجباری)

  ورودی نامعتبر است
 11.