لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی در زمان حضور در دانشگاه


ضمن عرض تبریک و آرزوی موفقیت برای تمامی پذیرفته شدگان رشته های تحصیلی موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود ، با توجه به اهمیت رعایت اصول بهداشتی خواهشمند است کلیه عزیزان در هنگام حضور در دانشگاه از ماسک استفاده نموده و پروتکل های بهداشتی را رعایت نمایند و در راستای کاهش تجمعات در مکان های عمومی با حداقل اعضای خانواده به دانشگاه مراجعه نمایند .