اطلاعیه تکمیل پرسشنامه کارنامه سلامت جسم و روان


بدینوسیله از کلیه دانشجویان تمامی مقاطع تحصیلی تقاضا می شود ، پس از انتخاب واحد روی لینک پرسشنامه کارنامه سلامت جسم و روان سازمان امور دانشجویان کلیک کرده و نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمایند .
http://portal.saorg.ir/physicalhealth