رشته های مقطع کاردانی ناپیوسته
تربیت بدنی
برنامه ارائه ترمیک دروس کاردانی ناپیوسته رشته تربیت بدنی
معماری
برنامه ارائه ترمیک دروس کاردانی ناپیوسته رشته معماری