دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت منابع انسانی مقطع کارشناسی ارشد

مباني سازمان و مديريت , حسيني پور-سيدوحيد , يک شنبه , 1400 تا 1600

مديريت منابع انساني , پورکاظمي-وهاب , يک شنبه , 1600 تا 1800


مديريت رفتار سازماني پيشرفته , کريمي نژاد-حسين ,  پنج شنبه , 800تا1000

نظريه پردازي در مديريت منابع انساني , پورکاظمي-وهاب ,  پنج شنبه , 1000تا1200

مديريت منابع انساني در قرآن،حديث و نهج البلاغه , نظريان-بلال ,  پنج شنبه , 1200تا1400

مفروضات و الگوهاي مديريت اسلامي , ميرهاشمي نسب-سيداميرحسين ,  پنج شنبه , 1400تا1600

روش تحقيق پيشرفته در علوم رفتاري , حسيني پور-سيدوحيد ,  پنج شنبه , 1400تا1600

رهبري و تحول سازماني از ديدگاه اسلام , ميرهاشمي نسب-سيداميرحسين ,  پنج شنبه , 1600تا1800

مطالعات تطبيقي مديريت منابع انساني , پورکاظمي-وهاب ,  پنج شنبه , 1600تا1800

طراحي نظام هاي جبراني خدمات بارويکرد اسلامي , پورکاظمي-وهاب ,  پنج شنبه , 1800تا2000

کارمنديابي، انتخاب و توسعه منابع انساني , فدائي-رضا ,  پنج شنبه , 1800تا2000