دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت رفتار سازمانی مقطع کارشناسی ارشد

مباني سازمان و مديريت , حسيني پور-سيدوحيد , دو شنبه , 1200 تا 1400

مديريت منابع انساني , پورکاظمي-وهاب , دو شنبه , 1600 تا 1800


حقوق اساسي سازمان هاي دولتي , نظريان-بلال ,  پنج شنبه , 800تا1000

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته , حسيني پور-سيدوحيد ,  پنج شنبه , 800 تا 1000

رهبري در بخش دولتي , نظريان-بلال ,  پنج شنبه , 1000تا1200

مديريت منابع انساني پيشرفته , حسيني پور-سيدوحيد ,  پنج شنبه , 1000تا1200

نظريه هاي سازمان و مديريت پيشرفته , حسيني پور-سيدوحيد ,  پنج شنبه , 1200 تا 1400

نظريه هاي مديريت دولتي , پورکاظمي-وهاب ,  پنج شنبه , 1200تا1400

رفتار سازماني بين المللي , فدائي-رضا ,  پنج شنبه , 1200تا1400

مديريت رفتار سازماني , ميرهاشمي نسب-سيداميرحسين ,  پنج شنبه , 1200تا1400

مديريت استراتژيک پيشرفته , فدائي-رضا ,  پنج شنبه , 1400تا1600

ارزشيابي عملکرد دولت و سازمان هاي دولتي , پورکاظمي-وهاب ,  پنج شنبه , 1400تا1600

اداره امور عمومي دراسلام , مياندهي-حجت ,  پنج شنبه , 1400تا1600

تحليل آماري , حسيني-سيده الهه ,  پنج شنبه , 1600تا1800

روش شناسي پژوهش هاي کيفي و آميخته در مديريت , حسيني پور-سيدوحيد ,  پنج شنبه , 1600تا1800

مهارت آموزي، آموزش و توسعه منابع انساني , فدائي-رضا ,  پنج شنبه , 1600تا1800

مديريت رفتار سازماني پيشرفته , کريمي نژاد-حسين ,  پنج شنبه , 1800تا2000

رفتار سازماني از منظر اسلام , مياندهي-حجت ,  پنج شنبه , 1800تا2000