دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت بازرگانی مقطع کارشناسی پیوسته

سازمان هاي پولي و مالي اسلامي و بين المللي ، استاد پورکاظمی ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مديريت استراتژيک ، استاد خجسته پور ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

سمينار در مسائل بازاريابي و بازاريابي اسلامي ، استاد حسینی پور ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مباني بانکداري و مديريت بانک ، استاد خوش نقش ، شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


تجارت الکترونيک ، استاد زریان ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


زبان تخصصي(1) ، استاد کریمی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

حسابداري صنعتي(1) ، استاد شیخی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباني برنامه ريزي پيشرفت و عدالت ، استاد نطریان ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


مديريت مالي(2) ، استاد مومن پور ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حقوق بازرگاني(تطبيقي و اسلامي) ، استاد زحمتکش ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

زبان تخصصي(2) ، استاد چوبچیان ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

بازرگاني بين المللي ، استاد فلاح چای ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18