دروس مربوط به دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته

آزمايشگاه فيزيک 2 , محمدعلي پور-آزاده , شنبه , 800 تا 1000

آمار و احتمال مهندسي , حسيني-سيده الهه , شنبه , 1000 تا 1200

معادلات ديفرانسيل , محمدپور ضيايي-فاطمه , شنبه , 1200 تا 1400

برنامه سازي پيشرفته , آذر ارجمند-محسن , شنبه , 1400 تا 1600

کارگاه برنامه‌نويسي پيشرفته , آذر ارجمند-محسن , شنبه , 1600 تا 1800


رياضي عمومي 1 , خجسته کومله-محبوبه , يک شنبه , 1000 تا 1200

هوش مصنوعي , صدر-حسين , يک شنبه , 1000 تا 1200

کارگاه مباني کامپيوتر و برنامه‌نويسي , آذر ارجمند-محسن , يک شنبه , 1400 تا 1600

کارگاه عمومي/کارگاه برق , محمدي-واحد , يک شنبه , 1600 تا 1800


معماري کامپيوتر , شعباني-بهاره , دو شنبه , 800 تا 1000

آزمايشگاه معماري کامپيوتر , شعباني-بهاره , دو شنبه , 1000 تا 1200

آزمايشگاه معماري , شعباني-بهاره , دو شنبه , 1000 تا 1200

مباحث ويژه 2 , شعباني-بهاره , دو شنبه , 1200 تا 1400

اصول طراحي پايگاه داده‌ها , آذر ارجمند-محسن , دو شنبه , 1400 تا 1600

آزمايشگاه پايگاه داده ها , آذر ارجمند-محسن , دو شنبه , 1600 تا 1800


مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي , صبوري-زهرا , سه شنبه , 1000 تا 1200

آزمايشگاه مدارهاي الکتريکي و الکترونيکي , صبوري-زهرا , سه شنبه , 1200 تا 1400

ساختمان داده‌ها و الگوريتم‌ها , آذر ارجمند-محسن , سه شنبه , 1400 تا 1600


مباني هوش محاسباتي , ناصحي جوشري-مريم , چهار شنبه , 800 تا 1000

روش پژوهش و ارائه , قنوي-مائده , چهار شنبه , 1000 تا 1200

مباحث ويژه , آذر ارجمند-محسن , چهار شنبه , 1400 تا 1600

شبکه‌هاي محلي کامپيوتري , جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه , 1400 تا 1600

آزمايشگاه شبکه‌هاي کامپيوتري , جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه , 1600 تا 1800