دروس مربوط به دانشجویان رشته مهندسی کامپیوتر مقطع کارشناسی پیوسته

ريزپردازنده و زبان اسمبلي , استاد صدر-حسين , يک شنبه ها , 10تا 12

زبان تخصصي , استاد سرداري-سپيده , يک شنبه ها , 12 تا 14

آزمايشگاه ريزپردازنده و زبان اسمبلي , استاد صدر-حسين , يک شنبه ها , 12 تا 14

فيزيک 2 , استاد محمدعلي پور-آزاده , يک شنبه ها , 14تا 16

جبر خطي کاربردي , استاد رضائي کمني - عقيل , يک شنبه ها, 14 تا 16


طراحي الگوريتم‌ها , استاد شعباني-بهاره , دو شنبه ها, 12 تا 14

مدار‌هاي منطقي , استاد صبوري-زهرا , دو شنبه ها, 14 تا 16

کارآفرینی ، استاد حسینی پور-سیدوحید ، دوشنبه ها ، 14 تا 16

آزمايشگاه مدارهاي منطقي , استاد صبوري-زهرا , دو شنبه ها, 16 تا 18


نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها , استاد جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه ها, 10 تا 12

مهندسي نرم‌افزار 1 , استاد جمشيدي نژاد-سپيده , چهار شنبه ها, 12 تا 14

رياضي عمومي 2 , استاد صميمي-مهسا , چهار شنبه ها, 14 تا 16

سيستم‌هاي عامل , استاد آذر ارجمند-محسن , چهار شنبه ها, 14 تا 16

رياضيات گسسته , استاد صيحاني پرشکوه-فاطمه , چهار شنبه ها, 16 تا 18

آزمايشگاه سيستم‌هاي عامل , استاد آذر ارجمند-محسن , چهار شنبه ها, 16 تا 18