دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

حسابداري دولتي (2) ، استاد پاکار ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

حسابداري دولتي (1) ، استاد پاکار ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباحث جاري در حسابرسي ، استاد سمیع پور ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابرسي سيستم هاي حسابداري کامپيوتري ، استاد پاکار ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حسابداري صنعتي (2) ، استاد سمیع پور ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


حسابداري مالياتي ، استاد حسین زاده ، یکشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

مدیریت تولید و عملیات ، استاد جباری ، یکشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اقتصاد خرد ، استاد علیزاده خیری ، یکشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

حسابداري مالياتي ، استاد حسین زاده ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مدیریت تولید و عملیات ، استاد جباری ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اقتصاد خرد ، استاد علیزاده خیری ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مدیریت مالی (1) ، استاد جباری ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

اصول حسابداری (1) ، استاد پاکار ، یکشنبه ها ، ساعت 13 الی 15

مالی (2) ، استاد حیدری ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16


حسابرسی (2) ، استاد ابراهیم نژاد ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

بهایابی (1) ، استاد شیخی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباني رفتار سازماني ، استاد پورکاکرودی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روشهاي تحقيق و ماخذشناسي ، استاد نظریان ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابرسي (3) ، استاد ابراهیم نژاد ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حسابداري ميانه(2) ، استاد شیخی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مباني رفتار سازماني ، استاد پورکاکرودی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

اصول حسابداری (2) ، استاد رضائی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

ریاضی کاربردی (1) ، استاد خجسته کومله ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مکاتبات تجاری و گزارش نویسی ، استاد قدم زن جلالی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

اصول حسابداری (2) ، استاد رضائی ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

ریاضی کاربردی (1) ، استاد خجسته کومله ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

حسابداری صنعتی (3) ، استاد فلاح مرادی ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

آمار کاربردی (1) ، استاد جامه ، دوشنبه ها ، 14 الی 16

بهایابی (2) استاد فلاح مرادی ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

حقوق تجارت ، استاد زحمتکش ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

حقوق تجارت ، استاد تقی پور، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت ، استاد تیره دست ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اصول حسابداری (2) ، استاد رضائی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابداري پيشرفته(1) ، استاد پورحسینی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابرسي دولتي ، استاد شیخی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابداری میانه (1) ، استاد سمیع پور ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اصول حسابداری (2) ، استاد رضائی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حسابداري پيشرفته(2) ، استاد بلالی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حسابداري ميانه(2) ، استاد شیخی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مالیه عمومی و تنظمی خط مشی مالی دولت ، استاد تقوای نخجیری ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

پژوهش عملياتي ، استاد محمدپور ضیایی ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

حسابداری میانه (2) ، استاد بلالی ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16


حسابداری میانه (2) ، استاد بلالی ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مباحث جاري در حسابداري ، استاد پورحسینی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مديريت مالي (2) ، استاد خوش نقش ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

پول و ارز بانکداری ، استاد یوسفی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مباحث جاري در حسابداري ، استاد پورحسینی ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

مديريت مالي (2) ، استاد خوش نقش ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

پول و ارز بانکداری ، استاد یوسفی ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18