دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی پیوسته

زبان تخصصي (1) , استاد آقاجاني زاهد-آمنه , شنبه ها , 12 تا 14

حقوق و مقررات مدني , استاد زحمتكش-معين , شنبه ها , 14 تا 16

حسابداري دولتي (2) , استاد سميع پور-ريحانه , شنبه ها , 14 تا 16

اصول تنظيم و کنترل بودجه دولت , استاد تقواي نخجيري-عباس , شنبه ها , 14 تا 16

مديريت مالي(1) , استاد حيدري-تارا , شنبه ها , 16 تا 18

کنترل‌هاي داخلي و نظام راهبري شرکتي , استاد سميع پور-ريحانه , شنبه ها , 16 تا 18


اقتصاد کلان , استاد عليزاده خيري-مصطفي , يک شنبه , 10 تا 12

روانشناسي سازماني , استاد کوشا-ساقي , يک شنبه , 12 تا 14

رياضي کاربردي (2) , استاد جامه-آتيه , يک شنبه , 14 تا 16

حسابداری میانه (2) , استاد چغاله-مرتضی , يک شنبه , 16 تا 18


اصول حسابداری (2) , استاد حسین زاده-زهرا , دو شنبه ها , 8 تا 10

حسابرسي دولتي , استاد شيخي-سميرا , دو شنبه ها , 12 تا 14

مالي (1) , استاد پورکاکرودي-زهرا , دو شنبه ها, 12 تا 14

حسابداري صنعتي(3) ,استاد فلاح مرادي-سيدمصطفي , دو شنبه ها, 14 تا 16

مباحث جاري در حسابرسي , استاد چغاله-مرتضي , دو شنبه ها, 14 تا 16

مديريت مالي (2) , استاد نظريان-بلال , دو شنبه ها, 14 تا 16

حسابداري ميانه (1) , استاد رضائي-هاجر , دو شنبه ها, 14 تا 16

پول و ارز و بانکداري , استاد يوسفي-عظيم , دو شنبه ها, 16 تا 18

حسابرسي (3) , استاد ابراهيم نژاد-فرشته , دو شنبه ها, 16 تا 18

بهايابي (1) , استاد فلاح مرادي-سيدمصطفي , دو شنبه ها, 16 تا 18


مديريت توليد و عمليات , استاد جباري-مريم , سه شنبه ها, 8 تا 10

حسابداري پيشرفته(2) , استاد بلالي-آيت , سه شنبه ها, 10 تا 12

حسابداري پيشرفته(1) , استاد بلالي-آيت , سه شنبه ها, 12 تا 14

حسابداري مالياتي , استاد شيخي-سميرا , سه شنبه ها, 12 تا 14

آمار کاربردي (2) , استاد شعباني-محجوبه , سه شنبه ها, 12 تا 14

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت , استاد نصيري-مريم , سه شنبه ها, 14 تا 16

مباحث جاري در حسابداري , استاد پورحسيني ليلاكوه-رضا , سه شنبه ها, 14 تا 16

بازار سرمايه و ابزار تامين مالي اسلامي ,استاد بلالي-آيت , سه شنبه ها, 14 تا 16

حسابداري ميانه (1) , استاد رضائي-هاجر , سه شنبه ها, 14 تا 16

مباني حسابداري مديريت , استاد ابراهيم نژاد-فرشته , سه شنبه ها, 16 تا 18


حسابداري پيشرفته (1) , استاد پورحسيني ليلاكوه-رضا , چهار شنبه ها , 16 تا 18