دروس مربوط به دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته

منطق , استاد نورس - پيمان , شنبه ها , 8 تا 9:30

روان شناسي ياد گيري , استاد سعيدي - مريم , شنبه ها , 8 تا 10

مباني واصول تعليم و تربيت , استاد نورس - پيمان , شنبه ها , 9:30 تا 11

رفتار سازماني و روابط انساني در سازمان هاي آموزشي , استاد جباري - مريم , شنبه ها , 10 تا 12

روان شناسي تربيتي , استاد خيري گلسفيدي - طاهره , شنبه ها , 12 تا 14

سازمان ها و قوانين آموزش و پرورش , استاد شيخ پور - رحمتعلي , شنبه ها , 12 تا 14

نگارش و تدوين متون و گزارش هاي علمي , استاد شيخ پور - رحمتعلي , شنبه ها , 14 تا 16


مکتب هاي فلسفي و نظريه هاي تربيتي , استاد عبداللهي-محمد , يک شنبه ها, 10 تا 12

مباني و اصول برنامه ريزي آموزشي , استاد شعباني سبزه ميداني-پريسا , يک شنبه ها, 10 تا 12

خانواده در اسلام , استاد عبداللهي-محمد , يک شنبه ها, 12 تا 14

متون تخصصي علوم تربيتي , استاد جوادي شلماني-طيبه , يک شنبه ها, 12 تا 14

روانشناسي و آموزش کودکان با نيازهاي ويژه , استاد قاسمي گوابري-اسمعيل , يک شنبه ها, 14 تا 16


آموزه هاي تربيتي آيات قرآن , استاد نورس-پيمان , سه شنبه ها , 10 تا 12

آراي تربيتي انديشمندان مسلمان , استاد نورس-پيمان , سه شنبه ها, 12 تا 14

ارزشيابي آموزشي , موسوي-سيده سميه , استاد سه شنبه ها, 14 تا 16


مقدمات روش هاي تحقيق کمي وکيفي , استاد اصغري-محمود , چهار شنبه ها, 10 تا 12

کاربرد رايانه در تعليم و تربيت , استاد ناصحي جوشري-مريم , چهار شنبه ها, 12 تا 14