دروس مربوط به دانشجویان رشته علوم تربیتی مقطع کارشناسی پیوسته

آموزش و پرورش پيش دبستاني،دبستان و متوسطه در ايران ، استاد شیخ پور ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

تعليم و تربيت اسلامي ، استاد نورس ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اقتصاد آموزش و پرورش ، استاد شیخ پور ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

تکنولوژي آموزشي ، استاد شیخ پور ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

متون تخصصی ، استاد جوادی ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


سنجش و اندازه گيري ، استاد نوروزی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

آمار استنباطي ، استاد وهابی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباني و اصول مديريت آموزشي ، استاد موسوی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

جامعه شناسي آموزش و پرورش ، استاد اصغری ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

ارتباط انسانی ، استاد حسینی پور ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16


تربيت اخلاقي ، استاد نورس ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

روانشناسي رشد ، استاد سعیدی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

روان شناسي شخصيت ، استاد کهنسال ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اصول حسابداري ، استاد سلیمان نژاد ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

آمار توصيفي ، استاد شعبانی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14