دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت اموربانکی مقطع کارشناسی پیوسته

روانشناسی عمومی , امیریان-لیلا , سه شنبه , 800 تا 1000

رياضيات و کاربرد آن در مديريت(2) , محمدپور ضيايي-فاطمه , شنبه , 1200 تا 1400

مديريت رفتار سازماني , چوبچيان-سيده ماهرخ , شنبه , 1400 تا 1600

اصول بانکداري , خوش نقش-رضا , شنبه , 1400 تا 1600

سازمانهای پولی و مالی بین المللی , شعبانی سبزه میدانی-پریسا , شنبه ، 1400 تا 1600

بانکداري داخلي(2) , خوش نقش-رضا , شنبه , 1600 تا 1800


اصول حسابداری(1) , پاکار-سمیه ، یکشنبه , 800تا1000

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي , عسکري پور لاهيجي-حسين , يک شنبه , 800 تا 1000

اقتصاد خرد  علیزاده خیری-مصطفی ، یکشنبه100تا1200

پژوهش عملياتي(2) , حسين نژاد-وحيده , يک شنبه , 1000 تا 1200

مباني و کاربرد کامپيوتر در مديريت , تيره دست-فائزه , يک شنبه , 1200 تا 1400


اصول حسابداری (۲) , سمیع پور-ریحانه , دوشنبه ، 1000 تا 1200

جغرافياي اقتصادي ايران , رضوي -سيده فاطمه , دو شنبه , 1000 تا 1200

حسابرسي(1) , حسين زاده-زهرا , دو شنبه , 1200 تا 1400

مباني سازمان و مديريت , شعباني سبزه ميداني-پريسا , دو شنبه , 1200 تا 1400

حسابداري صنعتي(2) , چغاله-مرتضي , دو شنبه , 1400 تا 1600


نظریه های پول , جباری-مریم , سه شنبه ، 800 تا 1000

حقوق و مقررات مدني , زحمتکش-معين , سه شنبه , 1000 تا 1200

بانکداري خارجي(2) , جباري-مريم , سه شنبه , 1000 تا 1200

روشهاي تحقيق و مأخذشناسي , پورکاکرودي-زهرا , سه شنبه , 1200 تا 1400

مديريت مالي(2) , مومن پور -فاطمه , سه شنبه , 1200 تا 1400

ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها , نظريان-بلال , سه شنبه , 1400 تا 1600

اقتصاد خرد  علیزاده خیری-مصطفی ، یسه شنبه 1400تا1600

حسابرسی داخلی بانکها , خوش نقش-رضا , سه شنبه ، 1400 تا 1600

مديريت مالي(1) , مومن پور -فاطمه , سه شنبه , 1600 تا 1800