دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت اموربانکی مقطع کارشناسی پیوسته

سازمانهای پولی و بین المللی , استاد خجسته پور-مریم , شنبه ها , 8 تا 10

اصول بانکداري , استاد خوش نقش-رضا , شنبه ها , 12 تا 14

بانکداري داخلي(2) , استاد خوش نقش-رضا , شنبه ها , 14 تا 16

حقوق و مقررات مدني , استاد زحمتكش-معين , شنبه ها , 14 تا 16


ماليه عمومي و خط مشي مالي دولتها , استاد جباري-مريم , يک شنبه ها, 8 تا 10

مباني سازمان و مديريت , استاد قدم زن جلالي-اصغر , يک شنبه ها , 10 تا 12

توسعه اقتصادي و برنامه ريزي , استاد عسکري پور لاهيجي-حسين , يک شنبه ها, 10 تا 12

پژوهش عملياتي(2) , استاد حسين نژاد-وحيده , يک شنبه ها, 12 تا 14

زبان تخصصي بانکداري(2) , استاد اميني-سمانه , يک شنبه ها , 14 تا 16


حسابرسي(1) , استاد حسين زاده-زهرا , دو شنبه ها, 10 تا 12

زبان تخصصي بانکداري(1) ,استاد آريان-زينب , دو شنبه ها, 12 تا 14

روشهاي تحقيق و مأخذشناسي ,استاد پورکاکرودي-زهرا , دو شنبه ها, 14 تا 16

بانکداري خارجي(2) , استاد جباری-مریم , دو شنبه ها, 16 تا 18


بانکداری داخلی (1) , استاد جباری-مریم , سه شنبه ها , 10 تا 12

حسابداري صنعتي(2) , استاد شيخي-سميرا , سه شنبه ها , 10 تا 12

مديريت رفتار سازماني , استاد چوبچيان-سيده ماهرخ , سه شنبه ها, 12 تا 14


رياضيات و کاربرد آن در مديريت(2) , استاد استوار-طيبه , چهار شنبه ها, 10 تا 12

فراگرد تنظيم کنترل بودجه دولتي , استاد مومن پور -فاطمه , چهار شنبه ها , 12 تا 14

جغرافياي اقتصادي ايران , استاد رضوي -سيده فاطمه , چهار شنبه ها, 14 تا 16

مديريت مالي(2) , استاد مومن پور -فاطمه , چهار شنبه ها, 14 تا 16