دروس مربوط به دانشجویان رشته مدیریت اموربانکی مقطع کارشناسی پیوسته

بانکداري خارجي(2) ، استاد جباری ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

نظريه هاي پول ، استاد خوش نقش ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

امورمالي بين المللي ، استاد پورکاظمی ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

نظريه هاي پول ، استاد خوش نقش ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

امورمالي بين المللي ، استاد پورکاظمی ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مباني مديريت اسلامي و الگوهاي آن ، استاد خجسته پور ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

حقوق اساسی ، استاد مهریاری ، شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


ارزيابي طرح هاي اقتصادي ، استاد غفاری ، یک شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

ارزيابي طرح هاي اقتصادي ، استاد غفاری ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مديريت مالي(1) ، استاد جباری ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

زبان تخصصي بانکداري(1) ، استاد امینی ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16


 اقتصاد کلان ، استاد علیزاده خیری ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اقتصاد کلان ، استاد علیزاده خیری ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابداري صنعتي(1) ،استاد ابراهیم نژاد ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

حسابرسي داخلي بانکها ، استاد مهدی خواه ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

حسابداري مالياتي ، استاد چغاله ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

حقوق تجارت ، استاد زحمتکش ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مديريت منابع انساني ، استاد قدم زن جلالی ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

حسابرسی داخلی بانکها ، استاد مهدی خواه ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


پژوهش عملياتي(1) ، استاد حسین نژاد ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اصول حسابداری (2) ، استاد شیخی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

بانکداري خارجي(1) ، استاد جباری ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

رياضيات و کاربرد آن در مديريت(1) ، استاد حسین نژاد ،سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

بانکداري داخلي(1) ، استاد جباری ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

آمار و کاربرد آن در مديريت ، استاد قربانی ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي ، استاد چوبچیان ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

سازمانهاي پولي و مالي بين المللي ، استاد شعبانی ، سه شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


آمار و کاربرد آن در مديريت ، استادقربانی ، چهارشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

پول و بانک ، استاد خوش نقش ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مدیریت مالی (2) ، استاد مومن پور ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14