دروس مربوط به دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان , استاد نورس-پيمان , شنبه ها , 11 تا 12:30

آمار استنباطي , استاد حسيني-سيده الهه , شنبه ها , 14 تا 16

روانشناسي اعتياد , استاد خيري گلسفيدي-طاهره , شنبه ها , 14 تا 16

اصول روانشناسي باليني , استاد مهفر کلامسري-فاطمه , شنبه ها , 16 تا 18


روانشناسي دين , استاد غلامحسيني-فاطمه , يک شنبه ها, 8 تا 10

آزمون هاي روانشناختي (1) , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه ها, 8 تا 10

آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان , استاد کوشا-ساقي , يک شنبه ها, 8 تا 10

روانشناسي تربيتي , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه ها, 10 تا 12

فنون مشاوره و روان درماني , استاد رمضاني زردابي-آيدا , يک شنبه ها, 10 تا 12

متون روانشناسي به انگليسي(2) , استاد خيري گلسفيدي-طاهره , يک شنبه ها, 10 تا 12

متون روانشناسي به انگليسي(1) , استاد خيري گلسفيدي-طاهره , يک شنبه ها, 12 تا 14

روانسنجي , استاد اميريان-ليلا , يک شنبه ها, 12 تا 14

آزمون هاي روانشناختي (2) , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه ها, 12 تا 14

روانشناسي تبليغات و رسانه , استاد قدم زن جلالي-اصغر , يک شنبه ها, 12 تا 14

روش تحقيق (کمي و کيفي) , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه ها, 14 تا 16

اخلاق حرفه اي , استاد کوشا-ساقي , يک شنبه ها, 14 تا 16

روانشناسي اجتماعي , استاد کوشا-ساقي , يک شنبه ها, 16 تا 18

توانبخشي کودکان با نيازهاي ويژه , استاد مهفر کلامسري-فاطمه , يک شنبه ها, 16 تا 18


روانشناسي سلامت , استاد هاشمي زاده-سميه , دو شنبه ها, 8 تا 10

روانشناسي اجتماعي کاربردي , استاد شريفي-مهشيد , دو شنبه ها, 8 تا 9:30

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث (2) , استاد نورس-پيمان , دو شنبه ها, 9:30 تا 11

آسيب شناسي اجتماعي , استاد شريفي-مهشيد , دو شنبه ها, 9:30 تا 11

مباحث اساسي در روانشناسي (2) , استاد هاشمي زاده-سميه , دو شنبه ها, 10 تا 12

پويايي گروه , استاد اميريان-ليلا , دو شنبه ها, 10 تا 12

آشنايي با فلسفه اسلامي , استاد نورس-پيمان , دو شنبه ها, 11 تا 12:30

احساس و ادراک , استاد شريفي-مهشيد , دو شنبه ها, 12 تا 14

روانشناسي تحولي (2) , استاد هاشمي زاده-سميه , دو شنبه ها, 12 تا 14

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي , استاد پوراحمدي صومعه سرايي-طاهره , دو شنبه ها, 14 تا 16


انگيزش و هيجان , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , سه شنبه ها, 8 تا 10

آشنايي با فلسفه اسلامي , استاد نورس-پيمان , سه شنبه ها, 8 تا 10

روانشناسي فيزيولوژيک , استاد سعيدي-مريم , سه شنبه ها, 10 تا 12

روانشناسي شناختي , استاد شريفي-مهشيد , سه شنبه ها, 10 تا 12

روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه (1) , استاد کهنسال نالکياشري-سعيده , سه شنبه ها, 10 تا 12

روانشناسي صنعتي-سازماني , استاد شريفي-مهشيد , سه شنبه ها, 12 تا 14

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث (1) , استاد نورس-پيمان , سه شنبه ها, 14 تا 16

روانشناسي شخصيت , استاد مهفر کلامسري-فاطمه , سه شنبه ها, 16 تا 18


آسيب شناسي رواني (1) , استاد هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه ها , 8 تا 10

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار , استاد کوشا-ساقي , چهار شنبه ها , 8 تا 10

مديريت استرس (تنيدگي) , هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه , 1000تا1200

روانشناسي تحولي (1) , هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه , 1200تا1400

روانشناسي يادگيري , کوشا-ساقي , چهار شنبه , 1400تا1600