دروس مربوط به دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته

آشنايي با فلسفه اسلامي ، استاد نورس ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

مباحث اساسي در روانشناسي (1) ، استاد هاشمی زاده ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

روانشناسي تحولي (2) ، استاد هاشمی زاده ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

متون روانشناسي به انگليسي(1) ، استاد خیری ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

انگيزش و هيجان ، استاد کهنسال ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روانشناسي تحولي (2) ، استاد هاشمی زاده ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

روانشناسي اجتماعي ، استاد خیری ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

انگيزش و هيجان ، استاد کهنسال ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

نظريه هاي مشاوره و روان درماني ، استاد مهفر ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

اصول روانشناسي باليني ، استاد مهفر ، شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


روانشناسي فيزيولوژيک ، استاد غلامحسینی ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

متون روانشناسي به انگليسي (2) ، استاد خیری ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه (2) ، استاد کهنسال ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روانشناسي و مشاوره خانواده ، استاد پوراحمدی ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

متون روانشناسي به انگليسي (2) ، استاد خیری ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

روانشناسي يادگيري ، استاد امیریان ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

آزمون هاي روانشناختي (2) ، استاد کهنسال ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

روانشناسي دين ، استادقاسمی ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي ، استاد پوراحمدی ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن ، استاد امیریان ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار ، استاد کوشا ، یکشنبه ها ساعت 14 الی 16

روانشناسي دين ، استادقاسمی ، یکشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي ، استاد رمضانی ، یکشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

مباني راهنمايي و مشاوره ، استاد کوشا ، یکشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث (2) ، استاد نورس ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

روانشناسي اجتماعي کاربردي ، استاد شریفی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث (2) ، استاد نورس ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روانشناسي اجتماعي کاربردي ، استاد شریفی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

آسيب شناسي اجتماعي ، استاد شریفی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

روانشناسي تبليغات و رسانه ، استاد قدم زن جلالی ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مباني جامعه شناسي ، استاد اصغری ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

آمار توصيفي ، استاد جامه ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

روانشناسي صنعتي-سازماني ، استاد مهفر ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


روش تحقيق (کمي و کيفي) ، استاد کهنسال ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

فيزيولوژي اعصاب و غدد ، استاد شریفی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

آموزه هاي روانشناختي در قرآن و حديث (1) ، استاد نورس ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

معرفت شناسي ، استاد نورس ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

احساس و ادراک ، استاد شریفی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

معرفت شناسي ، استاد نورس ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16


آسيب شناسي رواني (2) ، استاد هاشمی زاده ، چهارشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

آمار استنباطي ، استاد حسینی ، چهارشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي ، استاد سعیدی ، چهارشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباحث اساسي در روانشناسي (2) ، استاد هاشمی زاده ، چهارشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

روانشناسي تحولي (1) ، استاد هاشمی زاده ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مباني راهنمايي و مشاوره ، استاد کوشا ، چهارشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

روانسنجي ، استاد کوشا ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي ، استاد ناصحی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

روانسنجي ، استاد کوشا ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي ، استاد ناصحی ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18