دروس مربوط به دانشجویان رشته روانشناسی مقطع کارشناسی پیوسته

روانشناسي تجربي , شريفي-مهشيد , شنبه , 800 تا 1000

آسيب شناسي رواني (1) , هاشمي زاده-سميه , شنبه , 1000 تا 1200

نظريه هاي مشاوره و روان درماني , رمضاني زردابي-آيدا , شنبه , 1000 تا 1200

آسيب شناسي رواني (2) , هاشمي زاده-سميه , شنبه , 1200 تا 1400

بهداشت رواني , مهفر کلامسري-فاطمه , شنبه , 1600 تا 1800


روانسنجي , کوشا-ساقي , يک شنبه , 800 تا 1000

فلسفه علم روانشناسي , کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه , 1000 تا 1200

اخلاق حرفه اي , کوشا-ساقي , يک شنبه , 1000 تا 1200

آزمون هاي روانشناختي (2) , کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه , 1200 تا 1400

پويايي گروه , کوشا-ساقي , يک شنبه , 1200 تا 1400

متون روانشناسي به انگليسي(1) , خيري گلسفيدي-طاهره , يک شنبه , 1200 تا 1400

روانشناسي شخصيت , کهنسال نالکياشري-سعيده , يک شنبه , 1400 تا 1600

متون روانشناسي به انگليسي (2) , خيري گلسفيدي-طاهره , يک شنبه , 1400 تا 1600


آشنايي با فلسفه اسلامي , نورس-پيمان , دو شنبه , 800 تا 1000

1مار توصيفي , شعباني-محجوبه , دو شنبه , 1000 تا 1200

فيزيولوژي اعصاب و غدد , اميريان-ليلا , دو شنبه , 1200 تا 1400

روانشناسي و مشاوره خانواده , پوراحمدي صومعه سرايي-طاهره , دو شنبه , 1200 تا 1400

مباني جامعه شناسي , اصغري-محمود , دو شنبه , 1400 تا 1600

روانشناسي کودکان با نيازهاي ويژه (2) , اميريان-ليلا , دو شنبه , 1400 تا 1600

فلسفه علم روانشناسي , قاسمي گوابري-اسمعيل , دو شنبه , 1600 تا 1800


آمار استنباطي , محمدپور ضيايي-فاطمه , سه شنبه , 800 تا 1000

انگيزش و هيجان , کهنسال نالکياشري-سعيده , سه شنبه , 800 تا 1000

روانشناسي از ديدگاه انديشمندان مسلمان , نورس-پيمان , سه شنبه , 1000 تا 1200

روانشناسي شناختي , شريفي-مهشيد , سه شنبه , 1000 تا 1200

روانشناسي فيزيولوژيک , کهنسال نالکياشري-سعيده , سه شنبه , 1200 تا 1400

مباحث اساسي در روانشناسي (1) , شريفي-مهشيد , سه شنبه , 1200 تا 1400

معرفت شناسي , نورس-پيمان , سه شنبه , 1400 تا 1600

روانشناسي تبليغات و رسانه , نظريان-بلال , سه شنبه , 1400 تا 1600

روانشناسي صنعتي-سازماني , مهفر کلامسري-فاطمه , سه شنبه , 1600 تا 1800


مباحث اساسي در روانشناسي (2) , هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه , 800 تا 1000

روانشناسي دين , غلامحسيني-فاطمه , چهار شنبه , 800 تا 1000

روانشناسي تحولي (1) , هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه , 1000 تا 1200

کاربرد کامپيوتر در روانشناسي , ناصحي جوشري-مريم , چهار شنبه , 1000 تا 1200

احساس و ادراک , کوشا-ساقي , چهار شنبه , 1000 تا 1200

روانشناسي تحولي (2) , هاشمي زاده-سميه , چهار شنبه , 1200 تا 1400

آسيب شناسي رواني کودک و نوجوان , کوشا-ساقي , چهار شنبه , 1200 تا 1400