دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی پیوسته

فيزيولوژي انسان ، استاد رحمتی ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

رشد حرکتی ، استاد حسنی ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

آناتومی انسان ، استاد رحمتی ، شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

فیزیولوژی انسان ، استاد رحمتی ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


حرکاتی اصلاحی ، استاد قاری پور ، یک شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

تغذيه ورزشي وکنترل وزن ، استاد رحمتی ، یک شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

فعاليت هاي بدني و تندرستي ، استاد رحمتی ، یک شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


تاریخ تربیت بدنی در ورزش ، استاد صباح ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش ، استاد حسنی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

آمار و رياضي در علوم ورزشي ، استاد استوار ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

رشد حرکتی ، استاد حسنی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي ، استاد رحمتی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش ، استاد حسینی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي ، استاد صباح ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

اصول و روش شناسي تمرين ، استاد پوربابایی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14


مفدمات بازاريابي در ورزش ، استاد صیادی ، چهارشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

فيزيولوژي ورزشي ، استاد رحمتی ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16