دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی پیوسته

متون خارجي در علوم ورزشي , استاد رحمتي - سياوش , شنبه ها , 8 تا 10

فيزيولوژي ورزشي , استاد رحمتي - سياوش , شنبه ها , 10 تا 12

رشد حرکتي , استاد حسني - آمنه , شنبه ها , 10 تا 12


فيزيولوژي تمرين , استاد حسني-آمنه , يک شنبه ها, 8 تا 10

مقدمات مکانيک حرکت انسان , استاد حسني-آمنه , يک شنبه ها, 10 تا 12

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي , استاد صباح-فاطمه , يک شنبه ها, 10 تا 12

حرکت شناسي ورزشي , استاد قاري پور-الهام , يک شنبه ها, 10 تا 12

ايمني و بهداشت فردي در ورزش , استاد صباح-فاطمه , يک شنبه ها, 12 تا 14

فيزيولوژي انسان , استاد رحمتي-سياوش , يک شنبه ها, 12 تا 14

مباني مديريت , استاد حسيني-سيد نظام , يک شنبه ها, 14 تا 16

مديريت اماکن و رويدادهاي ورزشي , استاد شکيب-حسين , يک شنبه ها, 14 تا 16

مباني و فلسفه تربيت بدني و ورزش , استاد حسيني-سيد نظام , يک شنبه ها, 16 تا 18

مباني کار آفريني و اشتغال زايي ورزشي , استاد صيادي-محمد , يک شنبه ها, 16 تا 18


مقدمات جامعه شناسي ورزشي , استاد صيادي-محمد , دو شنبه ها, 14 تا 16


ورزش هاي جسمي ذهني , استاد حسيني-سيد نظام , پنج شنبه ها , 15:30 تا 16:30