دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی پیوسته

ايمني و بهداشت فردي در ورزش , صباح-فاطمه , شنبه , 800 تا 1000

تاريخ تربيت بدني و ورزش , صباح-فاطمه , شنبه , 1000 تا 1200

مقدمات بيومکانيک ورزشي , عاشوري-عذرا , شنبه , 1000 تا 1200

حقوق و اخلاق در ورزش , پوربابايي-محرره , شنبه , 1200 تا 1400

مباني کار آفريني و اشتغال زايي ورزشي , صيادي-محمد , شنبه , 1200 تا 1400

آناتومي انسان , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , شنبه , 1200 تا 1400

مقدمات بازاريابي در ورزش , صيادي-محمد , شنبه , 1400 تا 1600

آسيب شناسي ورزشي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , شنبه , 1400 تا 1600

اصول و روش شناسي تمرين , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , شنبه , 1600 تا 1800


 حرکات اصلاحي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , دو شنبه , 800 تا 1000

آمار و رياضي در علوم ورزشي , استوار-طيبه , دو شنبه , 1000 تا 1200

حرکت شناسي ورزشي , قاري پور-الهام , دو شنبه , 1000 تا 1200

ياد گيري حرکتي , حسني-آمنه , دو شنبه , 1000 تا 1200

رشد حرکتي , حسني-آمنه , دو شنبه , 1200 تا 1400

سنجش و اندازه گيري در علوم ورزشي , صباح-فاطمه , دو شنبه , 1400 تا 1600


 فيزيولوژي ورزشي , رحمتي-سياوش , سه شنبه , 1200 تا 1400

فيزيولوژي انسان , رحمتي-سياوش , سه شنبه , 1400 تا 1600


تغذيه ورزشي وکنترل وزن , رحمتي-سياوش , چهار شنبه , 1000 تا 1200

فعاليت هاي بدني و تندرستي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , چهار شنبه , 1200 تا 1400

متون خارجي در علوم ورزشي , ابراهيم-خسرو , چهار شنبه , 1400 تا 1600