دروس مربوط به دانشجویان رشته حسابداری مقطع کارشناسی ناپیوسته

حسابداري دولتي (2) ، استاد سمیع پور ، شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري ، استاد رجائی ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

رياضي كاربردي ، استاد محبوبی ، شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


زبان تخصصي (2) ، استاد آریان ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

كاربرد نرم افزارهاي رايانه اي در حسابداري ، استاد قنوی ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

پژوهش عملياتي (1) ، استاد شعبانی ، یکشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مديريت مالي (2) ، استاد حیدری ، یکشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


حسابرسي (2) ، استاد ابراهیم نژاد ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

حسابداري ميانه(2) ، استاد شیخی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

برنامه ريزي و توسعه ، استاد نظریان ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16


حسابداري پيشرفته (1) ، استاد پورحسینی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

حسابداري ميانه(2) ، استاد شیخی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

آمار و احتمالات ، استاد شعبانی ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

مباحث جاري در حسابداري ، استاد بلالی ، سه شنبه ها ، ساعت 14 الی 16

ماليه عمومي ، استاد تقوای نخجیری ، سه شنبه ها ، ساعت 16 الی 18


مديريت توليد ، استاد مومن پور ، چهارشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

پول و ارز و بانكداري ، استاد یوسفی ، چهارشنبه ها ، ساعت 16 الی 18