دروس مربوط به دانشجویان رشته تربیت بدنی مقطع کارشناسی ناپیوسته

مديريت مسابقات و اردوهاي ورزشي ، استاد صیادی ، شنبه ها ، ساعت 11:30 الی 13

مديريت ورزش هاي هواي آزاد ، استاد حسین نژاد ، شنبه ها ، ساعت 12 الی 14

حقوق ورزشي ، استاد شکیب ، شنبه ها ، ساعت 14 الی 16


اصول و فلسفه تربيت بدني ، استاد عاشوری، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

زبان تخصصي(2) ، استاد رحمتی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

نظارت و ارزشيابي در مديريت تربيت بدني ، استاد عاشوری ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

مباني مديريت سازماندهي و برنامه ريزي در تربيت بدني ، استاد عاشوری ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14

مديريت فضاها و اماکن ورزشي ، استاد صباح ، دوشنبه ها ، ساعت 14 الی 16

شيوه هاي بازارياني و مشارکت دادن بخش خصوصي در تربيت بدني ، استادصباح ، دوشنبه ها ، ساعت 16 الی 18


کاربرد آمار توصيفي در مديريت ، استاد صیحانی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

مباني روانشناسي ورزشي ، استاد سعیدی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

تاريخ تربيت بدني ايران ، استاد صباح ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

سرپرستي و مديريت اردو ها و کاروان هاي ورزشي ، استاد حسین نژاد ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

کاربرد کامپيوتر در مديريت(1) ، استاد تیره دست ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 15

مديريت عمومي ، استاد حسینی ، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14