گروه های ارائه شده درس اندیشه اسلامی

اندیشه اسلامی (2) ، استاد بابایی گلسفیدی ، یکشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اندیشه اسلامی (2) ، استاد بابایی گلسفیدی ، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی (2) ، استاد عبدالهی، یکشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی (2) ، استاد عبدالهی ، یکشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


اندیشه اسلامی 1 ، استاد بابایی گلسفیدی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اندیشه اسلامی 1 ، استاد عبدالهی ، دوشنبه ها ، ساعت 8 الی 10

 اندیشه اسلامی (2) ، استاد بابایی گلسفیدی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی 1 ، استاد عبدالهی ، دوشنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی 1 ، استاد عبدالهی ، دوشنبه ها ، ساعت 12 الی 14


اندیشه اسلامی 1 ، استاد عبدالهی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اندیشه اسلامی 1 ، استاد فرقانی ، سه شنبه ها ، ساعت 8 الی 10

اندیشه اسلامی (2) ، استاد بابایی گلسفیدی ، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی (2) ، استاد عبدالهی، سه شنبه ها ، ساعت 10 الی 12

اندیشه اسلامی (2) ، استاد عبدالهی، سه شنبه ها ، ساعت 12 الی 14