دروس مربوط به دانشجویان رشته فیزیولوژی ورزشی مقطع کارشناسی ارشد

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سمينار پژوهشي فعاليت بدني و تندرسي , رحمتي-سياوش ,  پنج شنبه , 800تا1000

فيزيولوژي فعاليت بدني کودکان و نوجوانان , قلي زاده قره قشلاق-مهدي ,  پنج شنبه , 800تا1000

اصول طراحي و برنامه ريزي فعاليت بدني , طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد , پنج شنبه ، 1000 تا 1200

اپيدميولوژي فعاليت بدني و تندرستي , قلي زاده قره قشلاق-مهدي ,  پنج شنبه , 1000تا1200

فيزيولوژي فعاليت بدني و تندرستي , طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد , پنج شنبه ، 1200 تا 1400

آزمون، تجويز و نظارت بر آمادگي بدني , حسين نژادکومله-علي ,  پنج شنبه , 1200تا1400

فعاليت بدني و پيشگيري از بيماريهاي مزمن و ناتوانيها , رحمتي-سياوش ,  پنج شنبه , 1400تا1600

فيزيولوژي فعاليت بدني زنان و سالمندان و افراد خاص , قلي زاده قره قشلاق-مهدي , پنج شنبه ، 1400 تا 1600

مقدمه اي بر ارزيابي و برنامه ريزي فعاليت بدني , طاعتي مقدم ضيابري-بهزاد , پنج شنبه ، 1600 تا 1800