کارگاه پروپزال نویسی با همکاری موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی


همایش بررسی چالشهای مدیریت منابع انسانی در هزاره سوم


بازدید خانم دکتر شمیرانی از موسسه آموزش عالی قدیر لنگرود


جلسه با مدیران و معاونین مدارس


کارگاه آموزش مهارت های پیش از ازدواج


جشن روز دانشجو


 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398
 • سال 1398


 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397
 • سال 1397

مسابقات قرآنی