رشته های مقطع کارشناسی ناپیوسته
حسابداری
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته حسابداری
مدیریت بازرگانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت بازرگانی
مدیریت دولتی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت دولتی
مدیریت جهانگردی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت جهانگردی
مدیریت صنعتی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته مدیریت صنعتی