رشته های مقطع کارشناسی ارشد
حسابداری
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته حسابداری
مدیریت آموزشی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزش
مدیریت منابع انسانی اسلامی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت منابع انسانی
مدیریت دولتی/ مدیریت رفتار سازمانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی/  مدیریت رفتار سازمانی
آموزش و بهسازی منابع انسانی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته آموزش و بهسازی منابع انسانی
فیزیولوژی ورزشی / فعالیت بدنی و تندرستی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ارشد رشته فیزیولوژی ورزشی / فعالیت بدنی و تندرستی