رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
گردشگـری
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته گردشگـری
مدیریت صنعتـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت صنعتـی
مدیریت کسب و کـار
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت کسب و کـار
مدیریت مالـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت مالـی
علـوم تربیتـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی ناپیوسته رشته علـوم تربیتـی
علوم ورزشـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته علوم ورزشـی