رشته های مقطع کارشناسی پیوسته
گردشگـری
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته گردشگـری
مدیریت صنعتـی
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت صنعتـی
مدیریت کسب و کـار
برنامه ارائه ترمیک دروس کارشناسی پیوسته رشته مدیریت کسب و کـار