مراحل انجام پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد


بدینوسیه به اطلاع کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می رساند ، مراحل انجام پایان نامه مطابق با فلوچارت زیر می باشد. دانشجویان می بایست مطابق با این فلوچارت و بصورت گام به گام پایان نامه خود را اخذ و تا پایان جلسه دفاع و انجام فرایند رفع نقص مراحل را دنبال نمایند .